FAKTORING NALEŻNOŚCI I FAKTORING SPRZEDAŻY

Szybki faktoring pozwoli Ci wymienić faktury na gotówkę.

Odzyskaj nawet 90% środków obrotowych zamrożonych w należnościach.

Faktoring należności i faktoring sprzedaży to doskonały sposób na pozyskanie środków obrotowych zamrożonych w należnościach handlowych i zobowiązaniach. To także rozwiązanie ułatwiające monitorowanie i windykację należności handlowych. Główną zaletą faktoringu jest poprawa bieżącej płynności oraz możliwość korzystania ze stałego dopływu kapitału obrotowego, a także minimalizacja ryzyka handlowego. Odzyskaj nawet 90% środków obrotowych zamrożonych w należnościach.

Przedsiębiorca, wiedząc kiedy dostanie pieniądze, może zaplanować swoje wydatki bez obawy, że kontrahenci nie spłacą długu na czas. Korzysta on z kwoty jakiej w danym momencie potrzebuje. Jest to efekt elastycznego finansowania, które dostosowuje się do zmian wielkości obrotu. Należy pamiętać, iż faktoring nie pełni jedynie funkcji finansowej, ale również daje możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora. Pozwala to zminimalizować ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Instytucje faktoringowe oferują również inne usługi dodatkowe takie jak:

Faktoring pozwala także na sprzedaż towarów i usług z dłuższymi terminami płatności, co jest korzyścią zarówno dla samego faktoranta, jak i dla jego dłużników. Istotnym atutem tego źródła finansowania jest fakt, iż mogą z niego skorzystać nie tylko duże firmy, ale również przedsiębiorstwa z sektora MSP, nawet gdy nie posiadają zdolności kredytowej.

ikona

ZABEZPIECZYMY TWOJĄ PŁYNNOŚĆ KAŻDYM RODZAJEM FAKTORINGU

FAKTORING PEŁNY

Istotą faktoringu pełnego jest przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez samego faktora, bądź wykorzystaniu istniejącej polisy ubezpieczenia należności zawartej przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem. W obu przypadkach klient firmy faktoringowej podpisując umowę faktoringu pełnego pozbywa się ryzyka braku zapłaty przez odbiorców za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

FAKTORING NIEPEŁNY

Faktoring niepełny to wykup przez faktora należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców swojego klienta. To klient jest odpowiedzialny za wypłacalność kontrahentów. W razie braku płatności ze strony odbiorcy w ustalonym w terminie liczonym od daty wymagalności faktury, klient zobowiązany jest do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności.

FAKTORING JAWNY

W ramach faktoringu jawnego (otwartego, notyfikowanego) dłużnik zostaje zawiadomiony o zawarciu umowy faktoringu niezwłocznie po jej podpisaniu. W praktyce to firma faktoringowa informuje kontrahentów (dłużników) swojego klienta objętych umową faktoringu o przelewie obecnych i przyszłych wierzytelności na faktora i wskazuje numer rachunku faktora, na który kontrahent ma dokonać zapłaty. Faktoring jawny jest najpopularniejszą formą faktoringu na polskim rynku i ma zastosowanie w obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

FAKTORING TAJNY

W przypadku faktoringu tajnego (nienotyfikowanego). Dłużnik nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy faktoringu i dalej dokonuje płatności na rachunek faktoranta. Po otrzymaniu zapłaty faktorant zobowiązany jest przekazać pieniądze nowemu wierzycielowi, czyli faktorowi. Ta forma faktoringu ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu niepełnego (z regresem), gdzie firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka wypłacalności dłużnika. Faktoring tajny zwykle jest stosowany względem kontrahentów o dobrej sytuacji finansowej.

FAKTORING EKSPORTOWY NIEPEŁNY

Faktoring niepełny polega na wykupie przez faktora należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców swojego klienta. W tym wypadku to klient jest odpowiedzialny za wypłacalność kontrahentów. W razie braku płatności ze strony odbiorcy w ustalonym w umowie faktoringu dodatkowym terminie liczonym od daty wymagalności faktury, klient zobowiązany jest do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności.

Faktor skupuje od eksportera nieprzeterminowane faktury, za które jego kontrahent zobowiązany jest zapłacić w ustalonym terminie płatności. W zamian faktor natychmiast przekazuje eksporterowi środki finansowe stanowiące ustaloną wcześniej procentową wartość faktury. Zaliczka ta może wynosić np. 90% wartości należności. Gdy płatności zostaną uregulowane przez kontrahenta, wypłacana jest pozostała kwota, w tym wypadku 10% wartości faktury.

FAKTORING EKSPORTOWY PEŁNY

Istotą faktoringu pełnego, oprócz finansowania, jest przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez samego faktora, bądź wykorzystaniu istniejącej polisy ubezpieczenia należności zawartej przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem. To właśnie ubezpieczyciel weryfikuje odbiorcę, a w przypadku niewypłacalności kontrahenta zajmuje się jego windykacją. W obu wariantach eksporter podpisując umowę faktoringu pełnego pozbywa się ryzyka braku zapłaty przez odbiorcę za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

ikona

DLACZEGO WARTO?

1 szt.

Tyle ofert przeliczamy miesięcznie

1 mln

Wartość porównywanych ofert miesięcznie

ikona

PORÓWNAJ OFERTY