Co jest lepsze: leasing, czy kredyt?

Czy pytanie o to co jest lepsze: leasing, czy kredyt jest w ogóle zasadne? Oczywiście tak, gdyż odpowiadając na to pytanie należy sprawdzić najważniejsza rzecz, a mianowicie, która forma finansowania jest tańsza? Niewątpliwą przewagą kredytu nad leasingiem jest możliwość zaciągnięcia go na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności. W kredycie uzyskujemy gotówkę, którą firma może przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, remont czy bieżące wydatki. W przypadku leasingu finansujemy zakup konkretnego aktywa trwałego, którego właścicielem do momentu wykupu pozostaje leasingodawca. Przy finansowaniu tego samego sprzętu kredytem, z chwilą podpisania umowy właścicielem staje się przedsiębiorca.

 

Inną kwestią różniącą leasing od kredytu jest okres trwania umowy. W przypadku kredytu firmy mogą cieszyć się większą swobodą w dobieraniu okresu finansowania, który nie jest ograniczony przepisami podatkowymi oraz stawkami amortyzacji. Leasing natomiast umożliwia indywidualne ustalenie wysokości miesięcznych rat. Pragnąc dostosować ich wysokość do możliwości finansowych firmy, przedsiębiorca może uiścić opłatę początkową oraz końcową w różnej wysokości, a ich wysokość wpływa oczywiście na wysokość miesięcznych rat.

  Leasing Kredyt
Cel umowy używanie środka trwałego z możliwością jego wykupu dowolny – inwestycyjny bądź obrotowy
Okres trwania umowy leasing operacyjny – nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji aktywa trwałego leasing finansowy – najczęściej zbliżony do okresu amortyzacji dowolny
Elastyczność umowy brak możliwości skrócenia czasu trwania umowy, ale możliwość dopasowania wysokości rat poprzez uiszczenie opłaty początkowej możliwość zmiany warunków umowy poprzez jej aneksowanie m.in. wydłużenie okresu trwania, prolongata
Prawo własności finansowanego przedmiotu leasingowany przedmiot stanowi własność podmiotu finansującego z chwilą podpisania umowy prawo własności przechodzi na kredytobiorcę
Minimalna wartość transakcji ustalona przez instytucje finansowe brak
Proces badania zdolności uproszczony, często nie wymaga dostarczenia dokumentów finansowych najczęściej procedura wymagająca dostarczenia dokumentów finansowych z poprzednich lat
Korzyści podatkowe leasing operacyjny – możliwość zaliczenia całej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu leasing finansowy – możliwość zaliczenia części raty odsetkowej do kosztów uzyskania przychodu oraz prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych brak

Czasami barierę stanowi wartość przedmiotu, który podlegałby finansowaniu, a także jego wiek. Firmy leasingowe często nakładają progi dotyczące minimalnej wartości leasingowanego sprzętu, co w praktyce oznacza brak możliwości wyleasingowania aktywa o wartości niższej niż przyjęty próg. Analogiczna sytuacja dotyczy wieku przedmiotu, który w przypadku kredytu nie ma żadnego znaczenia.

Podsumowując – kredyty wypada korzystniej jako forma finansowania działalności, której celem jest nabycie aktywa trwałego o niskiej wartości bądź wykazuje zapotrzebowanie na środki pieniężne. W przypadku konieczności zaopatrzenia się w środek trwały, warto zapoznać się z ofertami firm leasingowych. Należy pamiętać o korzyściach podatkowych, jakie płyną z posiadania leasingu tj. możliwość wliczenia raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu czy przy leasingu finansowym dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Przewagą leasingu jest również proces badania zdolności kredytowej, który jest zazwyczaj znacznie prostszy i krótszy niż badanie zdolności kredytowej w bankach, szczególnie w przypadku większych wpłat początkowych. Firmy leasingowe często nie wymagają od przedsiębiorstw przedstawienia szczegółowych informacji takich jak biznesplan, analiza wskaźnikowa, wyniki finansowe uzyskane w paru poprzednich latach obrachunkowych. Oznacza to, że jeżeli firmie zależy na oszczędności czasu, leasing wypada atrakcyjniej w stosunku do kredytu.

Porównując oferty należy rozpatrywać je indywidualnie, zestawiając ze sobą konkretne propozycje finansowania. Oferty mogą znaczenie się różnić, a na ich koszt mogą wpływać takie czynniki jak: rodzaj sprzętu, jego wartość, okres spłaty, wysokość wpłaty własnej, a nawet staż przedsiębiorstwa. Zarówno w przypadku kredytu, jak i leasingu, wymienione wcześniej czynniki będą miały bezpośredni wpływ na atrakcyjność ofert, jakie otrzymamy. Podsumowując, w niektórych sytuacjach kredyt będzie tańszy od leasingu, w innych natomiast to leasing okaże się tańszą formą finansowania.

CO JEST LEPSZE: LEASING CZY KREDYT – WADY I ZALETY LEASINGU

Jak każdy inny rodzaj finansowania, leasing posiada zarówno wady, jak i zalety. Od indywidualnych potrzeb firmy zależy na ile atrakcyjny będzie leasing na tle alternatywnych źródeł finansowania. Zaczynając od minusów, należy zwrócić uwagę na czas trwania umowy szczegółowo określony przepisami podatkowymi. Dodatkowo leasing stanowi źródło finansowania wyłącznie przy zakupie aktywów trwałych, które ściśle odpowiadają zakresowi działalności firmy. Ponadto należy pamiętać, że na opłacalność leasingu bezpośrednio wpływa wartość leasingowanego przedmiotu. W praktyce oznacza to, że im niższa wartość przedmiotu leasingu, tym wyższe są koszty związane z obsługą umowy. Do wad można również zaliczyć kwestię własności leasingowanego przedmiotu. Pozostaje on własnością filmy leasingowej do czasu zakończenia trwania umowy. Leasingobiorca natomiast za korzystanie z przedmiotu leasingu uiszcza opłatę będącą wynagrodzeniem pieniężnym, do czasu zakończenia umowy oraz ewentualnego wykupu aktywa trwałego.

Niewątpliwą zaletą leasingu jest za to możliwość obniżenia podatku należnego fiskusowi poprzez zaliczenie raty leasingowej do kosztu uzyskania przychodu. Ponadto leasing nie wpływa na zmniejszenie zdolność kredytowej przedsiębiorstwa, jak dzieje się w przypadku zaciągnięcia kredytu obrotowego czy inwestycyjnego. Dodatkowo formalności związane z uzyskaniem leasingu są znacznie mniej skomplikowane niż przy zaciągnięciu m.in. kredytu.

Trzeba podkreślić, że zabezpieczeniem transakcji leasingowej najczęściej jest wyłącznie weksel in blanco bądź sam leasingowany przedmiot. Również czas potrzebny za realizację transakcji jest zdecydowanie krótszy niż ma to miejsce przy innych formach finansowania. Leasing jest alternatywną formą finansowania zarówno dla kredytu czy najmu. Trzeba jednak pamiętać, że opłacalność oraz atrakcyjność każdej z tych form finansowania zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji każdego przedsiębiorstwa, więc rozpatrując wszelkie za i przeciw trzeba oceniać każdy z przypadków indywidualnie.