Co to jest faktoring? Zobacz i wypróbuj.

Faktoring to nic innego jak forma finansowania pomostowego. Tak więc odpowiadając na pytanie co to jest faktoring, najprostszą odpowiedzią jest, iż jest to swego rodzaju forma pożyczki na określony, zazwyczaj krótki czas. W zasadzie jest to usługa, która niejako pod zabezpieczenie krótkoterminowych należności handlowych umożliwia dostęp do kapitału na podstawie wystawionych dla kontrahentów faktur. Pojęcie faktoringu pochodzi od angielskiego słowa factor, oznaczającego pośrednika.

FUNKCJE UMOWY FAKTORINGOWEJ

 • finansowa – polega na refinansowaniu istniejących należności faktoranta przed terminem ich płatności lub na finansowaniu przyszłych jego należności.
  Funkcja administracyjna – polega na obsłudze przelanych wierzytelności lub spłacanych zobowiązań faktoranta.
 • zabezpieczająca – polega na transferze ryzyka towarzyszącego udzielaniu kredytów handlowych na instytucję faktoringową, poprzez przejmowanie przez faktora ryzyka wypłacalności dłużnika faktoringowego, lub na gwarantowaniu otrzymania zapłaty przez dostawców w transakcjach faktoringu zobowiązaniowego.
 • usługi dodatkowe – polega na świadczeniu przez faktora na rzecz faktoranta usług niezwiązanych z przelewanymi wierzytelnościami lub spłacanymi zobowiązaniami.

STRONY UMOWY FAKTORINGOWEJ

Stronami umowy faktoringowej są:

 • Faktor, a więc nabywca wierzytelności od klienta, czyli po prostu firma faktoringowa
 • Faktorant, a więc dostawca towaru lub usługi, czy też po prostu klient firmy faktoringowej, który sprzedaje wierzytelność firmie faktoringowej
 • Dłużnik, a więc nabywca towaru lub usługi, który jest zobowiązany do zapłaty wierzytelności dostawcy z tytułu zakupionych towarów lub usług.

RODZAJE TRANSAKCJI FAKTORINGOWYCH

Ze względu na umiejscowienie ryzyka wypłacalności dłużnika wyróżniamy:

 • Faktoring pełny – w którym faktor przejmuje na siebie w całości ryzyko
 • Faktoring niepełny – w którym faktorant jest obciążony ryzykiem wypłacalności dłużnika
 • Faktoring mieszany – w którym faktor i faktorant dzielą się ryzykiem między sobą.

Faktoring pełny polega na przejęciu przez faktora pełnego ryzyka niewypłacalności dłużników, których obowiązuje umowa faktoringu. Wymaga to zabezpieczenia należności przez samego faktora. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo finansowe dla faktoranta, nawet, gdy dłużnik jest niewypłacalny. Dzięki temu klient firmy faktoringowej eliminuje ryzyko braku zapłaty przez odbiorców za wykonaną usługę lub dostarczony towar.

Wygląda to zupełnie inaczej jeśli zdecydujemy się na faktoring niepełny. W tej sytuacji faktor wykupuje należności, ale nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużników, czyli odbiorców swojego klienta. Oznacza to, że odpowiedzialność za wypłacalność kontrahentów spada na faktoranta i w sytuacji, gdy dłużnik nie ureguluje płatności, faktorant jest zobowiązany do zwrotu faktorowi otrzymanej zaliczki, jaka została mu wypłacona przez faktora. Ten termin na zwrot zaliczki nazywa się okresem regresu, najczęściej wynosi nawet do 60 dni.

Ze względu na umiejscowienie ryzyka wypłacalności dłużnika wyróżniamy:

 • przyspieszony – w przypadku którego zapłata za całą wierzytelność następuje natychmiast po przelewie
 • zaliczkowy – którym faktor płaci faktorantowi za część przelanej wierzytelności natychmiast po przelewie, a za pozostałą część w terminie płatności wierzytelności lub po otrzymaniu płatności od dłużnika
 • wymagalnościowy – w przypadku którego faktor płaci faktorantowi za całą przelaną wierzytelność dopiero w terminie jej płatności lub wtedy, gdy zapłaci dłużnik.

A WIĘC CO TO JEST FAKTORING?

Umowa faktoringowa to nowoczesny i szybki sposób na poprawienie płynności finansowej każdej firmy. Bez długotrwałych procedur, na które na pewno będziemy „narażeni” jeśli będziemy chcieli uzyskać na przykład kredyt obrotowy, czy też limit w rachunku firmowym. W przypadku faktoringu istotniejsi są kontrahenci faktoranta niż on sam oraz branża w której działają. Umowa faktoringowa, w zależności od jej rodzaju zostaje zawarta między faktorem, a faktorantem na ściśle określonych warunkach, najczęściej w postaci maksymalnego limitu obsługiwanych wierzytelności, sposobu i terminów wypłaty należności wynikających z przedstawionych faktur oraz kosztów usługi. Jeżeli już wiemy co to jest faktoring to powstaje pytanie, czy warto z niego skorzystać? Zdecydowanie tak.